Synthesis and spectroscopic characterization of 3-(3,4-dimethoxyphenylethylamino)-methylidene-1,2,3,9-tetrahydropyrrolo[2,1-b]-quinazolin-9-one and crystal structure of its hydrochloride

Zhurakulov, Sherzod; Bobakulov, Khayrulla (Corresponding author); Tojiboev, Akmaljon; Englert, Ulli; Wang, Ruimin; Kalf, Irmgard; Vinogradova, Valentina; Tashkhodjaev, Bakhodir

New York, NY : Taylor & Francis (2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: Spectroscopy letters
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1-8

Identifikationsnummern