Controlled Assembly of Block Copolymer Coated Nanoparticles in 2D Arrays

Leffler, Vanessa B.; Mayr, Lina; Paciok, Paul; Du, Hongchu; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Dulle, Martin; Förster, Stephan Friedrich (Corresponding author)

Weinheim : Wiley-VCH (2019)
Fachzeitschriftenartikel

In: Angewandte Chemie : a journal of the Gesellschaft Deutscher Chemiker. International edition
Band: 58
Heft: 25
Seite(n)/Artikel-Nr.: 8541-8545

Identifikationsnummern