Guaianolides from Tanacetopsis karataviensis (Kovalevsk.) Kovalevsk

Dusmatova, D. E.; Bobakulov, Kh М (Corresponding author); Turgunov, K. K.; Мukhamatkhanova, R. F.; Uzbekov, V. V.; Gildenast, H.; Englert, Ulli; Sham’yanov, I. D.; Tashkhojaev, B.; Bruskov, V. P.; Аbdullaev, N. D.

London [u.a.] : Taylor & Francis (2020)
Journal Article

In: Natural product research
Page(s)/Article-Nr.: 1-7

Identifier